תקנון אתר שדכנט

התנאים המפורטים להלן מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר שדכנט. הרישום והגלישה באתר הינם בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה בלבד. באמצעות כניסה לאתר מביע כל משתמש הזכאי להשתמש באתר זה (כמפורט להלן) את הסכמתו לתנאי תקנון זה. אי הסכמה של משתמש לאיזה מהתנאים בתקנון מחייבת אותו להימנע מעשיית כל שימוש שהוא באתר.
יובהר כי התקנון רשום בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.


1.    כללי
1.1.    אתר שדכנט מופעל על ידי חברת אומבוטק בע"מ (להלן: "מנהל האתר") ונמצא במתחם (domain) שזיהויו ברשת האינטרנט (WWW) הינו www.s-net.co.il (להלן: "האתר").
1.2.    האתר נועד לאפשר למשתמשים (כהגדרתם בסעיף 2.1 להלן) לפרסם פרופיל אישי ולסקור פרופילים של משתמשים אחרים, באופן שמאפשר להכיר את המשתמשים האחרים וליצור עימם קשר.
1.3.    האתר מוגבל לשימוש אישי ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב מאת מנהל האתר.
1.4.    על המשתמשים באתר חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה או השירותים שמקורם באתר או לעשות כל שימוש בתוכן במוצג באתר שאינו לשם יצירת קשר אישי עם משתמשים אחרים לצרכים אישיים בלבד.
1.5.    מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים, לשדרוגים ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע למשתמשים על כך מראש. כן שומר המנהל לעצמו את הזכות לסגור את האתר לצמיתות מבלי שיהיה מחויב בדבר כלשהו כלפי המשתמשים באתר.
1.6.    מנהל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או כי יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהל האתר, או ייפגע מכל סיבה שהיא.

2.    הגדרות
למונחים הבאים תהה בתקנון זה משמעות כדלקמן:
2.1.    פרופיל אישי: כל מידע אשר יזין המשתמש לאתר, לרבות מידע אישי מזהה, תמונות, תיאור אישי מילולי, שם משתמש וכדומה.
2.2.    מידע אישי מזהה: שמו המלא של המשתמש, מספרי טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, סיסמה, מספרי כרטיס אשראי או חשבון בנק.
2.3.    שם משתמש: שם הנבחר ע"י המשתמש במהלך הרישום לאתר.
2.4.    ספקי תוכן: בעלי מקצוע אשר על פי הסכם עם מנהל האתר רשאים לפרסם את עצמם במסגרת האתר.

3.    זכאות להשתמש באתר
3.1.    השימוש באתר מיועד לבגירים בלבד. קטינים (מתחת לגיל 18) אינם רשאים להירשם כחברים באתר ומתבקשים שלא למסור בו כל מידע אישי אודות עצמם. על ידי רישום כחבר מצהיר המשתמש כי מלאו לו לפחות 18 שנים.
3.2.    השימוש באתר מיועד לבגירים פנויים (רווקים, גרושים ואלמנים) בלבד. נשואים לרבות פרודים אינם רשאים להירשם כחברים באתר ומתבקשים שלא למסור בו כל מידע אישי אודות עצמם. על ידי רישום כחבר מצהיר המשתמש כי איננו נשוי.
3.3.    השימוש באתר מיועד לבגירים פנויים יהודים בלבד. בני דתות אחרות לרבות ישראלים שאינם יהודים אינם רשאים להירשם כחברים באתר ומתבקשים שלא למסור בו כל מידע אישי אודות עצמם. על ידי רישום כחבר מצהיר המשתמש כי הינו יהודי.
3.4.    השימוש באתר מיועד לבגירים פנויים יהודים מהמגזר הדתי, החרדי והמסורתי בלבד. חילוניים אינם רשאים להירשם בו כחברים ומתבקשים שלא למסור בו כל מידע אודות עצמם. על ידי רישום כחבר מצהיר המשתמש כי איננו חילוני.
3.5.    השימוש באתר מיועד לבגירים, פנויים, יהודים מהמגזר הדתי, החרדי והמסורתי אשר מחפשים קשר למטרת נישואין בלבד. המחפשים קשרים למטרות אחרות אינם רשאים להירשם בו כחברים ומתבקשים שלא למסור כל מידע אודות עצמם. על ידי רישום כחבר מצהיר המשתמש כי הוא מחפש קשר למטרת נישואין בלבד.
3.6.    הזכאות להשתמש באתר לצורך צפייה בפרופילים של משתמשים אחרים נתונה לכל אדם הגולש באתר. הזכאות להשתמש באתר לצורך הזנת פרופיל ולצורך יצירת קשר עם משתמשים אחרים נתונה לנרשמים לאתר באמצעות הליך הרישום (להלן: "משתמשים רשומים"). 
כאמור לעיל, ולמען הסר ספק, יובהר כי כל המשתמשים באתר יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
3.7.    המשתמש אחראי באופן אישי לכל קשר בינו לבין חבר אחר בשירות והכל בכפוף לאמור בתקנון זה.
3.8.    המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי הינו אחראי באופן אישי לנכונות התוכן והמידע שיפרסם או יציג באתר. המשתמש איננו רשאי לפרסם באתר, או להעביר לחבר אחר באתר, כל אינפורמציה אסורה לפרסום על פי דין ו/או שהינה בגדר לשון הרע, ו/או אינפורמציה בלתי מדויקת, פוגעת, בלתי צנועה; בעלת אופי מיני או פורנוגראפי, מאיימת, גזענית, משמיצה, מסיתה, בלתי חוקית ו/או כל אינפורמציה שיש בה כדי לפגוע או להפר זכויות של צד שלישי כלשהו (לרבות זכויות קניין רוחני, או זכות לפרטיות). המשתמש אינו רשאי לכלול בפרופיל האישי שלו כל התייחסות אנטומית או אינפורמציה שיש בה הצעות מיניות פוגעות לרבות הצגת תמונות לא צנועות לרבות עירום או עירום חלקי. כמו כן, המשתמשים אינם רשאים להעלות לאתר תמונה המציגה, בין היתר, תמונתו של קטין. החלטה לעניין התאמת התכנים והתמונות נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר.
3.9.    להלן רשימה חלקית ובלתי ממצה של סוגי המעשים הנחשבים כבלתי חוקיים או כמעשים אסורים בהתאם להוראות הסכם זה: התחזות לאדם או לישות כלשהי      מעקב אחר אדם או הטרדתו בכל צורה שהיא;
אמירה או רמיזה כי הצהרות המשתמש זוכות לגיבוי ותמיכה מהאתר או ממנהל האתר;
שימוש בכל רובוט, "עכביש", יישומי סריקה/איתור, או בכל התקן או תהליך ידני או אוטומטי לאחזור, למיון, ל"חציבת נתונים" (דאטה מיינינג), להעתיק או לעקוף בכל צורה שהיא את מבנה הניווט או ההצגה של השירות או תכניו; פרסום, הפצה או שכפול, בדרך כל שהיא, כל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימן מסחרי, או כל מידע ששייך לבעל קניין רוחני, מבלי לקבל הסכמה מראש של הבעלים או של בעל הזכויות בקניין הרוחני;
הסרת הודעות מוגנות בזכויות יוצרים, סימן מסחרי או מודעות אחרות השייכות לבעל קניין רוחני הכלולות בשירות; שיבוש או הפרעה לשירות או לאתר כלשהם, לשרתים או לרשתות הקשורים לשירות או לאתר כלשהו; פרסום, שליחת דואר האלקטרוני או העברה בדרך כל שהיא חומר כלשהו הכולל וירוסים או קוד תוכנה, קבצים או תוכניות המיועדות לשבש, לבטל או להגביל את הפונקציונאליות של תוכנת או חומרת מחשב או של ציוד טלקומוניקציה; שימוש הפוגע באתר או במשתמשיו, זיוף כותרת עליונה (header) או ביצוע תפעול כלשהו בסימנים מזהים על מנת להסוות מקור אינפורמציה כלשהי המועברת באמצעות השירות;
ביצוע עיצוב (frame) או לבצע שיקוף (mirroring) של מרכיב כלשהו של השירות;
שימוש ב- meta tags או בקוד תוכנה או בהתקנים אחרים הכוללים אזכור כלשהו לאתר או למנהל האתר כדי להפנות אדם כלשהו לאתר אינטרנט לכל תכלית שהיא;
תיקון, התאמה, העברה ברישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע ריברס אנג'ינירינג, פיענוח; ביצוע דה קומפילציה או פירוק בכל דרך שהיא מרכיב כלשהוא מהאתר או מהתוכנה שבשימוש באתר או עבור האתר, או לגרום או לאפשר לאחרים לעשות זאת;
לבצע שימוש מסחרי כלשהו באמצעות האתר; עיסוק בפרסום או שכנוע, של חברים אחרים, לקנות, או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת השימוש באתר לרבות פרסום של אתרי היכרויות אחרים; גלישה באתר בשבתות וב'ימים טובים' (האסורים במלאכה על פי ההלכה), שליחת דואר זבל על ידי משתמש באתר למשתמשים אחרים, בין באמצעות האתר ובין באמצעות דואר אלקטרוני חיצוני לאתר.; ציון פרטי התקשרות על גבי הכרטיס האישי לרבות כתובת דוא"ל, כרטיס פייסבוק, מספר טלפון נייד/נייח, כרטיס פרופיל באתר אינטרנט. המשתמש מתחייב לפצות את מנהל האתר בגין כל אחת מהפעולות המנויות בסעיף זה בסך של 100,000 ₪ בלא כל צורך בהוכחת נזק כלשהו למנהל האתר כפיצוי ברור ומוסכם מראש וזאת מבלי לפגוע בכל תרופה שזכאי לה מנהל האתר על פי כל דין. ובכלל זה הפרת הסכם זה, הפרת הוראות חוק עוולות מסחריות; שידול משתמשים אחרים בשירות להעביר לידך כספים;
מסירת, או עידוד מסירת, מידע כוזב, מטעה או מעודד פעילות או התנהגות בלתי חוקית ביודעין, או המעודד התנהגות מאיימת, מגונה, פוגענית או אשר יש בה משום הוצאת דיבה ו/או השמצה.
3.10.    השירות המוצע באתר מיועד לשימוש הפרטי והאישי של המשתמש ואינו ניתן להעברה, בין בתמורה ובין ללא תמורה, לכל צד שלישי שהוא.
3.11.    מנהל האתר רשאי בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת למנוע ממשתמש כלשהו את השימוש באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב לנמק את ההחלטה, לרבות אם יהא סבור כי המשתמש עושה באתר שימוש שלא כדין ו/או בניגוד לתקנון זה. למנהל האתר שמורה הזכות, על פי שיקול דעתו הבלעדי לבטל את זכאותו של המשתמש לשירותי האתר.
3.12.    מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי למנוע ממשתמש כלשהו ליהנות מהשירות המוצע באתר בכל אחד מן המקרים הבאים:
3.12.1.    אם לדעת מנהל האתר המשתמש מסר במתכוון פרטים שגויים;
3.12.2.    אם לדעת מנהל האתר ביצע המשתמש מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשים אחרים, ספקי תוכן ו/או כל אדם אחר;
3.12.3.    אם לדעת מנהל האתר עשה המשתמש שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
3.12.4.    אם המשתמש הפר הוראה מהוראות תקנון זה;
3.13.    מנהל האתר רשאי בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת למחוק תכנים, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב לנמק את ההחלטה, לרבות אם יהא סבור כי התכנים נוגדים את רוח האתר ו/או אסורים על פי דין כדין ו/או בניגוד לתקנון זה.
3.14.    על ידי הצטרפות כחבר באתר, מסכים המשתמש לקבל הודעות באמצעות מערכת האתר ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני האישי, לרבות: הודעות דואר אלקטרוני המכילות הודעות, הודעות דואר אלקטרוני על "התאמות", הודעות דואר אלקטרוני על אירועים שמארגן האתר, הודעות דואר אלקטרוני המיידעות על קידום מכירות הן של האתר והן של ספקי התוכן (מסחרי/פרסומי), והודעות דואר אלקטרוני על עדכוני שינויים בשירות.
3.15.    המשתמש מסכים ומאשר כי למנהל האתר אין כל אחריות למחיקה או אי-אכסון של כל הודעות או תוכן אחר הנשמר או מועבר באמצעות האתר.
3.16.    המשתמש מאשר כי מאפיינים, פרמטרים או שירותים אחרים שהאתר מספק עשויים להשתנות בכל עת.
3.17.    המשתמש מאשר כי מנהל האתר שומר את הזכות, אך לא מתחייב, להשעות, להפסיק, לבטל או למחוק את חשבונו באתר אם הוא אינו פעיל במשך 12 חודשים.
3.18.    המשתמש יהיה אחראי להגן ולשפות את האתר ו/או את מנהל האתר, לרבות מנהליהם, דירקטורים שלהם, עובדיהם, סוכניהם וצדדים שלישיים, כנגד כל הפסד, נזק או הוצאה (לרבות שכר טרחת עו"ד) שייגרמו להם, הנובעים או הקשורים לשימוש באתר, לרבות הפרה של תנאי הסכם זה, פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, בסימן מסחרי, בסוד מסחרי, בקניין רוחני אחר או בזכויות אחרות של צד שלישי כלשהו, וכל פעילויות המשתמש בהקשר של האתר. שיפוי זה יחול ללא קשר לרשלנות של צד כלשהו, לרבות משופה כלשהו.

4.    השירותים המוצעים באתר
4.1.    השימוש בשירותי האתר הוא על אחריות המשתמש בלבד.
4.2.    השירות שמציע האתר הינו הממשק המאפשר הזנת פרופיל משתמש וצפייה בפרופיל של משתמשים אחרים.
4.3.    מנהל האתר לא יישא, במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטי המשתמש לא נקלטו במערכת, כולם או חלקם, ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.
4.4.    מנהל האתר אינו ערב לאמיתות ולמידת דיוקם של התכנים המוזנים על ידי המשתמשים הרשומים.
4.5.    מנהל האתר אינו אחראי לשירותים המוצעים על ידי ספקי תוכן באמצעות האתר. פרטים נוספים לגבי השירותים המוצעים באזורי הפרסום באתר, ניתן לקבל בדרך כלל באתרי הבית של ספקי התוכן, או על ידי התקשרות טלפונית ישירות עם ספקי התוכן. פרסום שירותים המוצעים על ידי ספקי תוכן אינו יכול להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי החברה לאותם מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו.
4.6.    כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, בין על ידי משתמשים אחרים ובין על ידי ספקי תוכן, ובכלל זה התקשרות עם משתמשים אחרים או עם ספקי תוכן במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית. 
4.7.    השירותים המוצעים באתר מוצעים כמות שהם (AS IS) והחברה לא תבצע התאמות עבור המשתמשים.


5.    הרשמה לאתר
5.1.    יצירת קשר עם משתמשים אחרים תתבצע אך ורק לאחר הרשמה לאתר. מנהל האתר רשאי, בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת, להגביל מספר הקשרים שיוכלו המשתמשים ליצור עם המשתמשים האחרים באתר, וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי, וללא צורך לנמק את ההחלטה.
5.2.    המשתמש אינו רשאי לכלול בפרופיל האישי שלו פרטי התקשרות לרבות מספר טלפון, כתובת דוא"ל, פרופיל אישי באתר אחר לרבות פייסבוק.
5.3.    נכון ליום עדכון תקנון זה (המופיע בראש העמוד) הרישום לאתר הינו בחינם. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הרישום לאתר באופן שיצירת קשר עם משתמשים אחרים תחייב הרשמה בתשלום. במקרה כזה, מתחייב מנהל האתר לתת למשתמשים הרשומים התראה מראש של לפחות שלושה ימים בדבר סכום התשלום, אופן ביצוע התשלום ומועדי התשלום, ולעדכן את תקנון האתר בהתאם. 
5.4.    ההרשמה לאתר כרוכה בבחירת שם משתמש וסיסמה. המשתמש מתחייב לשמור על שם המשתמש והסיסמה ולהימנע מהעברתם לאחר. כל העברת סיסמה ו/או שם משתמש לאחרים, הינה על אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש. במידה ומתעורר חשש אצל המשתמש כי סיסמתו נחשפה, יפעל המשתמש לפתיחה מיידית של פרופיל חדש באמצעות הכלים העומדים לרשותו באתר.
5.5.    מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל בקשה לרישום לאתר, או לבטל רישום לאתר בכל עת, ללא כל הודעה מוקדמת, וללא צורך להסביר את עצמו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של מנהל האתר, במידה ומתעורר חשד בדבר נכונות המידע הנדרש על מנת לבצע את הרישום לאתר או במידה ומתעורר חשד לכל פעילות אסורה אחרת.

6.    אבטחת מידע והגנת הפרטיות
6.1.    האחריות על התוכן שמעלים המשתמשים היא על אחריותם הבלעדית.
6.2.    מנהל האתר לא יישא בכל אחריות למידע שבאתר מעבר לזו אליה הוא כפוף לפי הדין הישראלי.
6.3.    המשתמש באתר מודע לכך שהפרטים האישיים וכלל התכנים שהוא מזין במסגרת האתר הינם חשופים ונגישים לכלל המשתמשים באתר. אין ביכולת מנהל האתר להבטיח את אמינות ומידת דיוקם של התכנים באתר, ובכל מקרה לא ישא באחריות בגין כל נזק שעלול לנבוע כתוצאה מהופעתם של תכנים בלתי נכונים ו/או בלתי מדויקים המוצגים על ידי המשתמשים או ספקי התוכן במסגרת האתר.
6.4.    מנהל האתר לא יהיה אחראי לשימוש שיעשו המשתמשים בתכנים המופיעים באתר.
6.5.    מנהל האתר אינו יכול למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט ולא יישא באחריות אליהם מעבר למתחייב לפי הדין הישראלי.
6.6.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שמנהל האתר רשאי להעביר את המידע בפרופיל האישי, וכן לאפשר לגורמים שלישיים לצפות במידע זה בכל אמצעי תקשורת אלקטרוני שהוא ובכלל זה SMS, דואר אלקטרוני וכו', בין אם הם חברים בשירות ובין אם לאו. לא תעמוד למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד מנהל האתר בגין העברת המידע לצדדים שלישיים.
6.7.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שסוג מסוים של נתונים נאגרים ע"י האתר באופן אוטומטי, כגון מידע המבוסס על ההתנהגות שלו באתר, ע"י שימוש ב "cookies" ובאמצעים אחרים.
6.8.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שמנהל האתר יעשה שימוש במידע אודותיו לרבות מידע אישי מזהה לשם שיפור מאמצי השיווק וקידום המכירות של האתר, לניתוח דרכי השימוש באתר, לשיפור היצע המוצרים והשירותים שמציע האתר, ולהתאמת התוכן, ההצגה והשירותים המוצעים ע"י האתר.
6.9.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שמנהל האתר יעשה שימוש במידע אישי אודותיו לטובת העברת מידע שיווקי המותאם בצורה טובה יותר לתחומי העניין שלו, כגון פרסומות מוכוונות, הודעות אדמיניסטרטיביות, היצע מוצרים, והודעות דואר אלקטרוני הנוגעות לשימוש באתר. המשתמש רשאי להפסיק את העברת מידע זה ע"י פניה בכל זמן למנהל האתר בבקשה כאמור.
6.10.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שייאסף מידע אודותיו ובכלל זה מידע אישי מזהה, אשר יימסר באופן בלתי מזוהה למפרסמים ולצדדים שלישיים לצורכי שיווק וקידום מכירות. מנהל האתר מתחייב שלא להעביר למשווקים ולמפרסמים כל מידע העלול לשמש לצורך הזיהוי האישי של המשתמש לרבות מידע אישי מזהה, ללא הסכמתו המפורשת של המשתמש.
6.11.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שמנהל האתר רשאי להשתמש בכל התכנים שהועלו על ידי המשתמשים לרבות לצרכים מסחריים.
6.12.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שמנהל האתר רשאי להיעזר בספקי תוכן להגשת מודעות ופרסומות. חברות אלה עשויות לעשות שימוש ב "cookies" וב- "action tags" לצורך מדידת יעילות הפרסום. מידע שצדדים שלישיים אלה אוספים באמצעות "cookies" ו- "action tags" הוא אנונימי. פרסומות המופיעות באתר מגיעות אל המשתמש באמצעות מערכת הגשת פרסומת חיצונית, השותפה של מנהל האתר לפרסום באינטרנט. מידע לגבי ביקורי המשתמש באתר, למעט מידע אישי מזהה, משמש לצורך הגשת פרסומות המיועדות למשתמש.
6.13.    במהלך הצגת פרסומות לאתר, מפרסם צד שלישי עשוי להציב או לזהות "cookie" מיוחדת במינה על גבי הדפדפן של המשתמש.
6.14.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שבכל הנוגע למידע מזהה אישי על חברים אחרים המתקבל באמצעות שימוש בשירותי האתר, יהיה רשאי להשתמש במידע אך ורק לצורך תקשורת הנוגעת לאתר שאיננה כוללת מסרים פרסומיים שלא הוזמנו, ו/או לכל תכלית אחרת שהחבר האחר נתן לה את הסכמתו המפורשת לאחר שהבין את תכליתה. בכל המקרים, מתחייב המשתמש לתת לחברים האחרים הזדמנות למחוק את עצמם ממסד הנתונים שלו, ולבדוק את המידע שאסף לגביהם. כמו כן, בשום מקרה, למעט כמפורט בסעיף זה, אין המשתמש רשאי למסור מידע אישי מזהה על חבר אחר לצד שלישי כלשהו ללא הסכמת מנהל האתר וללא הסכמת החבר האחר. מבלי לפגוע בכלליות האמור, אין המשתמש מורשה לצרף את חברי האתר לרשימת תפוצה (דואר אלקטרוני או דואר רגיל) ללא קבלת הסכמתם המפורשת ולאחר גילוי נאות. שליחת דואר זבל על ידי משתמש באתר למשתמשים אחרים, בין באמצעות האתר ובין באמצעות דואר אלקטרוני חיצוני לאתר, תגרור את הקנס האמור בתקנון (סעיף "זכאות להשתמש באתר") וביטול מידי של חברות המשתמש באתר לכשתתגלה, והמשתמש מתבקש לדווח למנהל האתר על כל שליחה של דואר זבל ע"י חבר אחר.
6.15.    המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע ומסכים לכך שמנהל האתר רשאי בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת לקרוא מידע אישי שהזינו משתמשים על פי שיקול דעתו הבלעדי, ומבלי שיהיה חייב לנמק את ההחלטה, לרבות אם יהא סבור כי התכנים נוגדים את רוח האתר ו/או אסורים על פי דין ו/או בניגוד לתקנון זה.


7.    אחריות
7.1.    מנהל האתר לא יישא באחריות בגין כל נזק, הוצאה או הפסד תוצאתיים, או נלווים, או ישירים אשר יגרמו בשל השימוש באתר או היעדר יכולת להשתמש בו, אף אם מנהל האתר, שלוחיו או נציגיו ידעו על האפשרות שיגרם נזק, הוצאה או הפסד כאמור.
7.2.    מנהל האתר לא יישא באחריות בגין כל נזק, הוצאה או הפסד תוצאתיים, או נלווים, או ישירים אשר יגרמו בשל מעשה או מחדל של המשתמש עצמו או מי מטעמו, או בשל מעשה או מחדל של המשתמשים האחרים באתר, לרבות משתמשים בלתי מורשים. אין מנהל האתר אחראי לכל נזק שייגרם כתוצאה מהופעתם של תכנים בלתי נכונים ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים ו/או בלתי חוקיים ו/או הנוגדים את הוראות תקנון זה בכל צורה, במסגרת האתר, בין על ידי המשתמשים ובין על ידי ספקי התוכן. כן לא יישא באחריות בגין כל נזק, הוצאה או הפסד תוצאתיים, או נלווים, או ישירים אשר יגרמו כתוצאה מן המפגש עם חברים אחרים בשירות, או שהוצגו לך בשירות, לרבות נזק גופני או נפשי, צער וסבל, אי נוחות וכיוצא בזה. אין בעלי האתר אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, מקרי או בזדון או מיוחד או אחר שיגרם למאן דהו מחמת השימוש באתר או כתוצאה מהסתמכות על המופיע בו.
7.3.    מבלי לגרוע מאחריותו הבלעדית של המשתמש לתכנים המועלים על ידו לאתר (בהתאם להוראות פרק 3 לעיל), שומר מנהל האתר על זכותו, אך לא יהיה מחויב, להשגיח על החומר המפורסם באתר ולהסיר כל אינפורמציה אשר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מפרה או שנטען שמפרה, את החוק או את הוראות תקנון זה.
7.4.    מנהל האתר לא ישא באחריות בגין כל נזק, הוצאה או הפסד אשר יגרמו בשל מעשה או מחדל של ספקי התוכן באתר בקשר לשירותים שיוצעו על ידם למשתמשים. שעלול לנבוע כתוצאה מהופעתם של תכנים בלתי נכונים ו/או בלתי מדויקים ו/או פוגעניים, בין על ידי המשתמשים באתר ובין על ידי ספקי התוכן, במסגרת האתר.
7.5.    להסרת ספק מובהר בזה, כי מנהל האתר אינו מעורב בתכנים המועלים אל האתר על ידי המשתמשים ועל ידי ספקי התוכן, וכי לא ישא כלפי המשתמשים או מי מטעמם באחריות או חבות כלשהי בקשר עם השימוש באתר או השימוש בשירותים המוצעים בו.
7.6.    אין מנהל האתר מתחייב כלפי המשתמשים לגבי סיכויי ההצלחה של השירות המוצע, ולא ישא באחריות כלפי כל נזק שעלול להיגרם למשתמש כתוצאה מאי הצלחתו של השירות, לרבות עלויות אספקה של שירות חלופי. 
7.7.    מנהל האתר אינו מתחייב שהשימוש בשירות יהיה מאובטח, בלתי נתון להפרעות, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיו ו/או צרכיו של המשתמש, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן. מנהל האתר מסייג בזאת כל מצג או הבטחה ביחס לחיבור לשירות או זמינותו.
7.8.    מנהל האתר אינו יכול להבטיח שכל החברים עומדים בדרישת הגיל המינימאלית ולא יישא בכל אחריות לכל התקשרות או שימוש באתר על ידי אנשים מתחת לגיל 18.
7.9.    מנהל האתר לא יישא בכל אחריות לפגיעה בפרטיותו של המשתמש לרבות היחשפות מידע אישי שיגלה המשתמש במסגרת השימוש באתר. על המשתמש לבחור בזהירות את המידע אותו הוא מפרסם באתר ו/או מעביר לאחרים.

8.    קניין רוחני
8.1.    כל הזכויות הקיימות והעתידיות בתכנים ובעיצוב של האתר ובדפי האינטרנט וכן המידע במאגר המידע המצוי במערכת והגישה אליו, שייכות לחברה ולה בלבד, ותיוותרנה, בכל עת וללא כל תנאי או זכות מכל מין וסוג שהוא, בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה. אין במתן האפשרות למשתמשים וגולשים אחרים לעשות שימוש באתר משום רישיון או זכות כלשהי בתכנים ובעיצוב האתר, ברישומו ועיצובו.
8.2.    אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה או מנהל האתר על פי הענין.
8.3.    אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה אחריות או חבות כלשהי כלפי המשתמשים בקשר עם כל דבר או ענין הנוגע בשימוש באתר.
8.4.    המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי המידע המופיע בפרופיל שלו פורסם על ידו, וכי הוא האחראי הבלעדי על כל המידע המוזן על ידו לאתר, לרבות כל הפרטים והמידע הכלולים בפרופיל שלו, וכי הוא הינו הבעלים הבלעדי של תמונותיו. המשתמש מעביר למנהל האתר, עם בעלות ואחריות מלאים, את כל זכויות היוצרים על הפרופיל שלו ועל תמונותיו המתפרסמות בו בכל עת, בהקשר של השימוש בשירות. המשתמש מוותר בזאת באופן מלא על כל הזכויות להיות מזוהה כמחבר הפרופיל שלו וכבעלים של תמונותיו, ועל כל זכויות דומות בכל מקום בעולם. בנוסף, משתמשים אחרים עשויים לפרסם מידע המוגן על ידי זכויות יוצרים, בין שיהיה מסומן כמוגן ובין שלא יהיה מסומן כמוגן. למעט מידע שאין לגביו זכויות קניין והינו ברשות הציבור, או שניתן לגביו אישור, לא יהיה המשתמש רשאי להעתיק, או לפרסם, או להעביר, או להפיץ, או להציג, או למכור כל מידע קנייני מעין זה.
8.5.    בכל מקרה שבו יפרסם המשתמש מידע, תמונות או תוכן בכל שטח שהינו גלוי לציבור, יחשב הדבר כאילו ניתנה על ידו רשות, והינו מאשר בכך כי הינו רשאי ובעל הזכות להעניק למנהל האתר ולמשתמשים אחרים, רישיון בלתי חוזר, בלתי מוגבל בזמן, לא בלעדי, משולם במלואו וכלל עולמי, להשתמש, להעתיק, להפיץ מידע ותכנים אלה, ולהכין מהם עבודות, או לכלול אותם בעבודות אחרות ולהעניק רישיונות משנה לשימוש במידע.

9.    שונות
9.1.    המשתמש באתר מאשר בזאת כי קרא והבין את תנאי השימוש באתר המפורטים בתקנון זה, ומצהיר על הסכמתו להשתמש באתר בכפוף להם, שאם לא כן אסור לו לבצע כל פעולה באתר.
9.2.    מנהל האתר יפעיל את האתר והמערכת ו/או יספק למשתמשים את השירותים ו/או יעשה שימוש בפרטים האישיים ובמידע שמסרו המשתמשים במסגרת השימוש באתר, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.
9.3.    הדין החל על תקנון זה הינו דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לענין תקנון זה נתונה אך ורק לבתי המשפט המוסכמים לכך בירושלים (והצדדים שוללים במפורש את סמכותם המקומית של בתי משפט אחרים ברחבי הארץ).
9.4.    החברה ו/או מנהל האתר יהיו רשאים לתקן ו/או לשנות הוראות תקנון זה כולן או חלקן בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת. התיקונים ו/או השינויים ייכנסו לתוקפם מיד לאחר פרסומם באתר.    
הוראות התקנון התקפות הינן אלה המפורסמות באתר במועד שיגור בקשת הרישום לאתר על ידי המשתמש. אולם, כל שינוי או עדכון להוראות התקנון יחייבו כל משתמש רשום, מיד עם פרסומם באתר. לעניין זה, די בפרסום התקנון החדש או המעודכן באתר ואין כל צורך באישור המשתמש לצורך החלת הוראות התקנון החדש לגביו.
9.5.    למען הסר ספק, יובהר כי הוראות תקנון זה גוברות על הוראות על תקנון ספציפי אחר שקיים, ככל שקיים, לגבי כל שירות המוצע באתר.